Đường 30.4 Thành phố Tây Ninh

 thi công: "Gói thầu 06 - Thi công xây dựng công trình (Phần tuyến, cây xanh, chiếu sáng, mương cáp ngầm và ống xoắn)

Chủ đầu tư Ban QL DA ĐT XD Ngành GT tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ Đường 30/4, P. 2, Thành phố Tây Ninh, T. Tây Ninh
Thời gian hoàn thành Tháng 9/2018 - Tháng 8/2019